پس ايران من کو ؟

ايران من اين نبود. من يادگرفته بودم که با ديوان حافظ فال بگيرم، اينها چطور با قرآن جان می گيرند ؟

سنگسار

 مدت: 15 دقيقه و 31 ثانيه - RealPlayer برنامۀ
توجه: درجۀ خشونت 4 از 5

 صحبتهای يک زن تن فروش

 مدت: 19 دقيقه و 56 ثانیه - RealPlayer برنامۀ
توجه: درجۀ خشونت 0 از 5

2 صحنه های بازجويی

 مدت: 9 دقيقه و 1 ثانيه - RealPlayer برنامۀ
توجه: درجۀ خشونت 1 از 5

صحنه های بازجويی 1

 مدت: 44 دقيقه و 50 ثانيه - RealPlayer برنامۀ
توجه: درجۀ خشونت 1 از 5

از حدقه در آوردن چشم

تعداد عکس: 2
توجه: درجۀ خشونت 3 از 5

چگونه کردستان سرکوب شد؟

تعداد عکس: 6
توجه: درجۀ خشونت 1 از 5

شکنجه و قصاص

تعداد عکس: 13
توجه: درجۀ خشونت 2 از 5

اعدام در ملع عام

تعداد عکس: 9
توجه: درجۀ خشونت 1 از 5

 ... و ما ادامه می دهيم

تعداد عکس: 33
توجه: درجۀ خشونت 0 از 5

اجساد قربانيان شکنجه شده

تعداد عکس: 26
توجه: درجۀ خشونت 2 از 5

 
خارج از ايران
تيرباران

 مدت: 29 ثانيه - Windows Media Player برنامۀ
توجه: درجۀ خشونت 2 از 5

قتل توسط پليس

 مدت: 33 ثانيه - Windows Media Player برنامۀ
توجه: درجۀ خشونت 2 از 5

قطع دست و پا به جرم دزدی

 مدت: 51 ثانيه - Windows Media Player برنامۀ
توجه: درجۀ خشونت 5 از 5

 

 

« ... نظرات شما »

حکومت در ايران
اگر برای تعيين نوع حکومت در ايران رای گيری شود، رای شما چيست؟
جمهوری اسلامی
جمهوری - اما نه لزوما کاملاً اسلامی
جمهوری - با جدايی کامل دين از سياست
پادشاهی
کمونيست


نتايج رای گيری


:تعداد بازدید
 


Top100 Behtarinha Fanoos top 50 welcome to faloode top 50